Darshan Timing

 Daily Darshan Time
Mangla 06.30 AM
Shringar 09.30 AM
Rajbhog  12.30 PM
Utahapan 05.00 PM
Shayan  07.30 PM